Tuesday, February 8, 2011

Orchid for Your Home

Few plants evoke more attention than an orchid; once so rare and costly, their exclusive reputation still renders them precious. Orchids in a living room immediately seem to lift the area into another dimension of luxury and ease of living.
Many orchids will only have one bloom open at a time, yet people can gaze and appear mesmerized for several minutes whilst absorbing the intricate details of the bloom.
It is only fairly recently that people have thought about growing their own orchids, yet already ‘orchid societies’ have grown up all over North America to give advice, to offer orchid ‘swaps’ and encourage the growth of them.
If you have ever thought of growing and displaying your own orchids, then it is advisable to put them in an east or north window as they prefer bright, filtered sunlight. South windows are best shaded for orchids.
Orchids do not grow in soil, but rather in charcoal, fir bark, cork or stones. In the Tropics where they are quite common, it is not unusual to see an orchid growing proudly out of a tree trunk! Most of the mixes (i.e. stones, cork etc) for growing orchids are available in garden centers.
The room temperatures for the best orchid growth are 59F to 81F during the day and dropping to around 52F to 59F at night. (This is 15 C-27 C and 11C-16 Centigrade).
Some orchids will bloom and last for weeks and others will bloom twice a year. Although orchids usually only need watering once a week, they are humid plants and like a spray spritz every day.
Many of the orchid societies run a newsletter andsome have monthly meetings with guest speakers, a yearly show and many will offer tips on how to obtain, and grow, orchids.

There are over 30,000 different species of orchids in the world, but only certain ones are suitable for the window sills of North America.
The color of orchids are mostly bright and contrasting, although the pure white orchid is equally arresting. Orchids come in many varied and intricate designs and waiting for a new bloom to unfold has been known to excite the most reserved of people!

Friday, November 5, 2010

ސައިކަލުގެފަހަތައެރި ކުއްޖާ

 އަހރެން ޖިމާން ގޮވައިގެން ހުޅުމާލެއައް ދިޔައީ ވަކިކަމެއް އޮވެގެންނެ ނޫނެއެވެ. އަހަނާ ޖިމާން ދިމާވި ދެވަނަ ފަހަރެއެވެ. އެކަމަކު ޖިމާން ފުރަތަމަ ފަހަހަރު އަހަރެން މަތިން ހަދާނެއް ނެތެއެވެ. އަހރެމެން ފުރަތަމަ ދިމާވީ ވަރަށް ކުޑައިރުއެވެ. އޭރު އަހަރެމެން ވަރަށް ކުޑައެވެ. އެކަމަކު މިޔަދު އަހރެންގެ ސައިކު ފަހތުގަ މިޔަދު އެއިނީ ޖިމާން ނުވެސް އިގިއޭ، އަދިވެސް ކުރިން ހުރި ރީތިކަން އޭނާގެ އެބަހުޓޭއެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ވާހަކަ ދެކިއޭއެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ސީރިއައް ނުވާނެކަމައްވެސް ބުނިއެވެ.
އަހަރެން ސައިކު ދުވަމުން ދިޔައީ ހުޅިމާލެގެ ވަށައިގެން ވާ މަގު ތަކުންނެއެވެ. އުފާ ވެރި ވަގުތު ކޮޅެކެއެވެ. ޖިމާން އެތުނި ހަށިގަޑުގެ އިހުސާސް އަހަނައް ވަރަށް ރަގަނޅަކުރެވެއެވެ. އަހަރެމެން ފަރުބަދަ މަޗައްވެސް އެރިމޭއެވެ. އަހަރެންގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ. އަހރެމެންގެ ލޯބި ގައި ހުޅިކޮޅު ރޯވިއެވެ.
ގިނައިން އަހރެމެން ވަހަކަ ދަކަނީ ފޯނުނެއެވެ. އހަރެމެން ދެމީހުން ވެސް ބޭނުނުވީ މިކަންތައް ސިރުކުރާސެއެވެ. އެމަކު އަހަރެމެން ދެމީހުން ވެސް ކައިވެނި ވަހަކެއެއް ނުދަކަމޭއެވެ. އަހަރެން ޖިމާންގެ ގެޔަދިޔރެއެކެއވެ. މ

Friday, August 13, 2010

I Can Completely Turn My Life Around

Life is what you make it to be- it can be heaven or hell. Last year, it was almost always hell. I was very depressed, I hated myself, I thought I was ugly and worthless. I then realized that life isn't worth living if that was how I was going to live. I talked to a counselor, was prescribed medication, and even started getting acupuncture and taking Chinese herbs. I believe that is mostly what helped me-partly because it worked but also because I realized my true motivation which is to be an acupuncturist and naturopathic doctor. I started to excercise. Now I am a very happy person who believes he is beautiful and worthy of anything, and with plenty of goals. It is never to late to become who you want to be deep down inside.

Wednesday, May 26, 2010

އަންބަކު އެހެން ފިރިހެނަކު ދެކެ

މީހަކާއި އިދެގެން އުޅޭ އަހެނަކު ފިރިމީހާ ނޫން ފިރިހެނެއްދެކެ ލޯބިވު މަކީ ހުދަކަމެއްހެއްޔޭއެވެ. ހިތާ މަ އަކީ މީހާގެ ބާރުން ބޭރުގައި ވާ އެއްޗަކައް ވާހިނދު، އޭނާގެ ކުށަކީ ކޮބާހޭ؟  މީ ބައެއްފަހަރު ވަށައިގެން ފެނަ ކަންތަކައް ބަލާފައި އަހަރެންގެ ހިތުތެރޭ  އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. ދެން އަހަރެން ލޯބާމެދު ވަރަށް ގިނައިރު ވިސްނީމެވެ. އައީ ދެ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ ހަލާލު ލޯބަކީ ހިލާކު އެއްޗެކެއެވެ. އަދި  ހަރާމު ލޯބަކީ ހަރާމު އެއްޗެކެއެވެ
މި ޖަވާބަކީ ފަހަރެގައި ވެސް ޖޯކެއް ނޫނެއެވެ. އަދި މި ދެލޯބި  ހަލާލުގޮތުގައި ބޭނު ކޮއްފިނަމަ ފޮނި މޭވާލިބެއެވެ. އަދި  ހަރާމް ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮފިނަމަ އޭގެހިތި ވެސް ލިބެނެއެވެ. 
ހަލާލު ކަން އެގިފައުޅުވާ އިޝްޤީ ލޯބަކީ، ފިރިމީހާ އަބިމީހާދެކެވާ ލޯބޭވެ. އަދި އަބިމީހާ ފިރިމީހާދެކެވާ ލޯބޭވެ. އަދި އެންގޭޖް ކުރި އަހެންކުޖާދެކެ  ފިރިހެން ކުއްޖާ ވާ ލޯބާއި އެންގޭޖު ކުރި އަހެންކުޖާ ފިރިހެން ކުޖާދެކެ ވާ ލޯބޭވެ.  ނުނިމޭ

Sunday, May 16, 2010

Royal Militia on parade circa 1932

Troops and band of the royal militia regiments parade in the plaza outside the main precincts of the Etherekoilu, now occupied by the main mosque of Malé. At the rear in white uniforms is the naval or Kalasin Regiment. At the front left is the Hangun or Lancers' Regiment and on their right are the royal bandsmen. On the far right are the Sifain or Infantry Regiment.

Victims of a failed experiment in democracy 1933

Democracy in the form of the first written constitution was incepted in the Maldives in 1932. Soon the democratically elected government found itself at a loss as to what democracy was. They failed to consider the political maturity of Maldivians and proceeded to enact reforms. Some of the reforms voted in included building a railway line from Maafannu to Macchangoli, a distance of less than a kilometre. Trees were planted along the middle of the main street in Malé to resemble a French boulevard. Soon the citizenry found themselves alienated and cried out for a return to the bad old days of absolute monarchy. A coup took place with a junta of sixty eight leading citizens replacing the government. The junta was led by the wealthiest local businessman in Malé at the time, a certain Gulhee Isa Kaleyfan. They petitioned the Sultan to suspend the constitution and take absolute control. The Sultan Mohamed Shamsuddine III Iskander did as he was bid and ordered his most unpopular ministers into exile in Colombo. Some of the ex-ministers are photographed here in Colombo. From left (seated) Hussain Salahuddine, Henveyrugey Ahmed Kamil Didi; Eggamugey Ibrahim Ali Didi; Athireegey Mohamed Amin Didi (not an exile). Back row from left: Medu Seedeege Seedi (he was not a minister but a busy body who was foolish enough to advise the Sultan to order the militia to open fire on the assembled citizenry who were demanding an end to democracy); Meerubahuru Mohamed Ismail Didi, Hilihilaagey Moosa Didi; Kelaa Ibrahim and Buruneegey Ibrahim Hassan Didi.

Council of Regency offer prayers circa 1933

Sultan Mohamed Shamsuddine III Iskander was deposed in 1933 after a return to constitutional rule. In the interregnum a Council of Regency took constitutional powers of the Sultan. Here the Council of Regency is led in prayer at the Central Shrine of Medu Ziyaaraiy by the Chief Justice Bodufenvalhugey Seedi. The latter was the site editor's maternal grandfather.